Kap- en snoeiwerken Tervurenlaan

Mis en avant

(informatie Agentschap Wegen en Verkeer)

Wegen en Verkeer start op 16 november met kap- en snoeiwerken langs de Tervurenlaan. Langs de weghelft waar het verkeer richting Tervuren / Leuven rijdt (m.a.w. aan de zuidelijke kant van de Tervurenlaan) zullen bomen gekapt worden die dood of ziek zijn, of die een risico inhouden voor de fietsers, de automobilisten of de omwonenden. Er zal gewerkt worden op het stuk tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde “Jazzfontein”, hoofdzakelijk op de strook tussen het fietspad en de aangrenzende tuinen.
Na de kap- en snoeiwerken zal dezelfde aannemer, ook in opdracht van Wegen en Verkeer, nieuwe bomen aanplanten. Het kappen van bomen en het snoeien van de struiken is ook nodig om deze nieuwe bomen genoeg ruimte en licht te geven, zodat ze groot en gezond kunnen worden.
Eigenlijk komt deze aanpak neer op “hakhoutbeheer”, een methode die Wegen en Verkeer op veel locaties langs snelwegen en gewestwegen toepast. Met die methode verrijken we het ecosysteem en beschermen we de weggebruikers.
De werfleider van Wegen en Verkeer is ter voorbereiding van deze werken ter plaatse gegaan met de boswachter van de Koninklijke Schenking (de eigenaar van de terreinen), om te beslissen welke bomen gekapt moeten worden. Wij hebben ook rekening gehouden met de meldingen van bezorgde omwonenden over overhangende bomen. De kapvergunning is verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Hinder tijdens de werken
De aannemer gebruikt bij de uitvoering van de werken gemotoriseerde voertuigen en machines. We wensen ons te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder die u hiervan ondervindt. Tijdens de werken moeten fietsers aan het Vierarmenkruispunt de Tervurenlaan oversteken aan de lichten, om daar het fietspad aan de andere kant richting Tervuren te nemen. Het fietspad kunnen we tijdens de werken om veiligheidsredenen niet open houden.
Planning
De werken starten op 16 november, in de zone tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde Jazzfontein. Op maandag 30 november start AWV met de aanplanting van bomen. In beide richtingen van Leuven en Brussel zullen nieuwe bomen worden aangeplant. De werken duren tot eind december.
Wat is hakhoutbeheer?
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.
De Vlaamse overheid kiest voor ecologisch bermbeheer
De werken kunnen op het eerste gezicht drastisch lijken maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.
Veiligheid is onze topprioriteit
Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en verzwakte bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen. Meer informatie over hakhoutbeheer vindt u op: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.
Een groen scherm
Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer beter zichtbaar. Dit is tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet, in het voorjaar. Het snoeien van struiken en bomen in de bermen heeft geen invloed op het geluidsniveau in de omgeving door een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een groep bomen of struiken van enkele honderden meters breed die een gesloten geheel vormt van bodem tot kruin.

Gemeentebestuur zet licht op groen voor nieuwe woonwijk op voormalige GITO-site

Mis en avant

Project « Arboreto »

Arboreto zal 62 appartementen tellen, verspreid over vier gebouwen met telkens maximaal vier bouwlagen. Het appartementencomplex aan de Brusselsesteenweg krijgt ook een co-working space en een kinderdagverblijf.

Er komt een publieke doorsteek die de Brusselsesteenweg met de Puttestraat zal verbinden..

De gemeente wil samen met projectontwikkelaar BPI Real Estate sterk inzetten op duurzaamheid en leefbaarheid: warmtepompen en zonnepanelen moeten ervoor zorgen dat de nieuwe buurt vrij van fossiele brandstoffen blijft. Daarnaast zal bijna de helft van de hele site ingeplant worden door planten, bomen, en struiken. Regenwatertanks met een volume van 85.000 liter staan tot slot in voor het hergebruik van regenwater voor wc’s en wasmachines. Bewoners krijgen de mogelijkheid om ondergronds te parkeren.

De voorbije zomer uitten enkele buurtbewoners hun zorgen over de impact van de nieuwe gebouwen op de schaduwvorming in hun tuin, alsook de eventuele inkijk vanuit de nieuwe appartementen. De projectontwikkelaar bezorgde hen intussen elk een analyse van de impact op de schaduwvorming in hun tuin. “We beperken ons tot maximaal vier bouwlagen, inclusief gelijkvloers. De extra schaduwvorming en inkijk die daarmee gepaard gaan, zijn dus eerder beperkt. Dat blijkt ook uit de studies van het architectenbureau”, zegt Frederik Lesire, Head of Development bij BPI Real Estate. “Bovendien zal de hoogste verdieping van de nieuwe gebouwen telkens wat teruggetrokken zijn, om de eventuele impact verder te beperken. Van zodra de corona-cijfers terug de goede richting uitgaan, zullen we opnieuw met de buurt overleggen, om te bekijken welke eventuele andere bezorgdheden er nog zijn.”

Voorrangsregeling

Mensen die een specifieke band hebben met Tervuren (*), krijgen voor de verkoop van de 62 appartementen voorrang op andere geïnteresseerden. Het gaat niet alleen om huidige inwoners van de gemeente, maar ook voormalige Tervurenaars. “We hebben die beslissing genomen om ervoor te zorgen dat de nieuwe wijk er een wordt van en voor de Tervurenaars. Bovendien zijn de helft van de beschikbare appartementen – 31 in totaal – voorbehouden voor gezinnen met een inkomen onder een bepaalde grens (**). Deze worden verkocht aan een verlaagde prijs, zodat meer Tervurenaars de kans krijgen om een nieuw appartement te verwerven », laat burgemeester Marc Charlier (N-VA) weten.

De gemeente en de projectontwikkelaar willen begin 2021 van start gaan met de bouw van de nieuwe wijk. Zo zullen de eerste bewoners er al in 2023 hun intrek kunnen nemen. Buurtbewoners kunnen hier regelmatige updates over de vooruitgang van de bouwwerken vinden.

(*) : Categorie 1: 10 jaar in de gemeente wonen tijdens de laatste 15 jaar;
Categorie 2: tot voor de leeftijd van 18 jaar minstens 10 jaar in Tervuren gewoond hebben
Categorie 3: de laatste 5 jaar in de gemeente wonen
Categorie 4: minimaal 3 jaar bijdragen aan het maatschappelijk en/of socio-culturele leven van Tervuren. (bvb actief lid van een Tervuurse adviesraad of van een vereniging aangesloten bij een erkende Tervuurse adviesraad als bestuurslid of actief vrijwilliger; of onbezoldigd vrijwilliger voor de gemeente Tervuren; of lid van het bestuur van een lokale politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad ; of lid van de ouderraad van een Tervuurse school.
Categorie 5: maximaal de leeftijd van 45 jaar hebben op het tijdstip van kandidaatstelling

De categorieën zijn cumuleerbaar

(**) 3-kamerappartement voor een gezin met 3 kinderen : inkomensgrens 104.232 EUR !

Bron : HLN.be; minder-hinder.be; gemeenteraad

Mc Donald’s gaat in beroep tegen weigering omgevingsvergunning !

Mis en avant

We zijn er nog niet van af !

Op 9 oktober werd er bij de Deputatie een beroepschrift ingediend door Mc Donald’s, tegen de beslissing van de gemeente van 7 september 2020 die de aanvraag tot omgevingsvergunning voor zijn project op de Carrefour-site aan de Leuvensesteenweg weigerde. Gezien het belang van dit dossier en de precedentswaarde heeft de gemeente het opportuun geacht om in de beroepsprocedure tussen te komen.

Verplichting mondmasker bij zich te hebben in Vlaams-Brabant

Mis en avant

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

POLITIEBESLUIT

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

Juridische grond

Gelet op  het Ministerieel  Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen  om  de verspreiding van  het coronavirus COVID-19 te  beperken,  zoals gewijzigd door de Ministeriele Besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, met name Art. 23; Gelet op artikel 128 van de Provinciewet van 30 april 1836; Gelet op artikel 4 en 5 van de Wet op het politieambt; Gelet op artikel 42 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geIntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Context en argumentatie

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in stijgende lijn en in heel wat gemeenten in Vlaams- Brabant is het aantal besmettingen momenteel hoger dan de drempelwaarde van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het COVID-19 virus verspreidt zich o.a. via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus. Het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof dat mond en neus bedekt, speelt aldus een belangrijke rol in de strategie om een tweede besmettingsgolf te vermijden en de maatregelen geleidelijk aan of te bouwen. Inmiddels is het dragen van een mondmasker door de federale regering verplicht in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties. Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waar mensen met elkaar in contact treden buiten de eigen sociale bubbel, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het louter gebruik van  een  masker volstaat echter niet en  het moet steeds gepaard gaan  met  andere preventiemaatregelen, waarvan de sociale afstand de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft.

In het licht van de laatste epidemiologische bevindingen, is het noodzakelijk de verplichting om een mondmasker te dragen uit te breiden om het risico van een tweede besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken, zoals ook aangegeven in het advies nr. 62 van Celeval van 20 juli 2020 als maatregel of regionaal /  nationaal  niveau:  « Het  dragen  van  mondmaskers  verplichten  op  markten,  in winkelstraten, in alle openbare gebouwen, en in de horeca (behalve wanneer je zit om te eten of drinken). »

Artikel   21bis van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van  het coronavirus COVID-19 te  beperken,  zoals gewijzigd  door de  Ministeriele

Besluiten van 10 juli   2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, bepaalt dat eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen  :1° de winkels en de winkelcentra; 2° de bioscopen; 3° de theater-, concert- en conferentiezalen;  4° de auditoria;   5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;   6° de musea; 7° de bibliotheken; 8° de casino’s en de speelautomatenhallen; 9° de winkelstraten, en elke
private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is; 10° de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen); 11° de madden, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons; 12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten; 13° de activiteiten bedoeld in artikel 11, § 3; 14° de evenementen bedoeld in artikel 11, § 4; 15° de betogingen bedoeld in artikel 11, § 5.

De burgemeesters van de Vlaams-Brabantse gemeenten zijn derhalve bevoegd om uitvoering te geven aan artikel 21bis, 9° van het voornoemde Ministerieel Besluit.

Volgend op het eerdere advies van 20 juli 2020 (zie hierboven), geeft Celeval in haar advies nr. 70 van

5 augustus 2020 het nadrukkelijk advies aan de bevoegde minister om te komen tot een betere harmonisatie van de regels rond het gebruik van mondmaskers vanuit de vrees dat een te strakke handhaving van mondmaskerplicht zou ontstaan waar dit niet strikt noodzakelijk is (alleen wandelen op straat, uitlaten hond, wandelen in het bos, park,).. Dit kan heel snel het draagvlak van de maatregelen bij de bevolking ondermijnen en zelfs onnodige weerstand creeren. In het advies nr. 73 van 11 augustus 2020 voegt Celeval Kier aan toe het ministerieel besluit van 28/07/2020 kritisch te bekijken wat betreft de mondmaskerplicht, in het bijzonder op die plaatsen en momenten waar geen drukte heerst en een veilige afstand gemakkelijk te respecteren is. Daarbij wijst Celeval ook op het belang van een evenwichtige handhaving om de naleving van de maatregelen te bevorderen, waarbij de algemene geest van de wet primeert op het louter naar de letter toepassen ervan.

Heel wat burgemeesters hebben in deze zin ook maatregelen genomen voor de eigen gemeente. Mondmaskers zijn niet overal verplicht, maar gemeente per gemeente werden specifieke plaatsen / gebieden omschreven waar het mondmasker verplicht is omdat daar het risico het grootst is op verspreiding van het coronavirus.

Zowel door deze plaatselijke  maatregelen, als door de federaal opgelegde plaatsen waar een mondmasker steeds verplicht is, zijn er momenteel vele plaatsen waarin het mondmasker gedragen moet worden. Bovendien kunnen mensen die zich in de openbare ruimte begeven, wel eens voor onvoorziene situaties komen te staan waarbij zij plots het mondmasker nodig hebben om zichzelf en anderen adequaat te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19. Het is daarom aangewezen altijd een mondmasker bij zich te hebben.

BESLUIT :

Artikel   1

ledereen boven de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.

Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Artikel 2

Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan tot de gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites.

Artikel   3

De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Leuven, 14 augustus 2020

De gouverneur,

Uitbating van het sportcentrum Defensie in Duisburg : toekomstige gouverneur Jan Spooren wordt op zijn vingers getikt door huidige gouverneur Lodewijk De Witte !

Mis en avant

De concessies toegewezen aan Blue Lions vzw en Golf Park Tervuren vzw op de gemeenteraad van 26 mei…

Op 26 mei heeft de gemeenteraad zich moeten uitspreken over het toewijzen van de uitbating van het sportcentrum aan twee verenigingen (zie onze communicatie van 27 mei) : Golf Park Tervuren, vzw in oprichting, voor het gedeelte Golf, en Blue Lions vzw voor het gedeelte Hockey en Tennis. Deze verenigingen werden gekozen na aanbesteding waarbij 5 verenigingen zich kandidaat stelden voor het gedeelte golf ; en Blue Lions als enige voor het gedeelte Hockey en Tennis.

De agenda van de gemeenteraad voorzag echter slechts één stemming per concessie, dwz voor de keuze van de uitbater en de goedkeuring van de concessieovereenkomst  samen.

…bevatten buitensporige taalvereisten…

Deze concessieovereenkomsten bevatten een clausule die het exclusieve gebruik van het Nederlands verplichtte « bij de werking, organisatie en communicatie ». En verder “daarnaast moeten alle schriftelijke documenten die met de uitbating van de infrastructuur verband houden (signalisatie, publiciteit, informatie, prijslijsten, menukaarten…) eentalig in het Nederlands zijn opgesteld ». Tervuren Unie diende dan twee amendementen in om deze buitensporige en onwettige vereiste te schrappen, en te vervangen door een loutere verwijzing naar de vigerende wetgeving terzake. Deze amendementen werden verworpen door de meerderheid NVA-Groen+-CD&V. Tervuren Unie heeft dan een gemengde houding aangenomen op de toewijzing : 1 stem « voor », omdat wij het eens waren met de selectie van de kandidaten, 2 onthoudingen en 1 stem « tegen » omdat wij de clausules die de vrijheid beperken niet kunnen aanvaarden. De raad heeft met meerderheid van de stemmen de twee toewijzingen goedgekeurd.

Klacht wegens schending van de grondwet (artikel 30 van de grondwet over de taalvrijheid) werd daarop ingediend (door raadslid Serge Liesenborghs) bij de gouverneur van Vlaams-Brabant.

…en worden door een besluit van de gouverneur vernietigd wegens schending van de grondwet !

In zijn besluit van 31juli geeft de gouverneur ons volkomen gelijk (*) ! Verder stelt hij ook een gebrek aan motivering vast (motiveringsplicht vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen) voor de toewijzing aan Golf Park Tervuren vzw.

De gouverneur besluit dan om de twee gemeenteraadsbeslissingen houdende de goedkeuring van de concessieovereenkomsten te vernietigen.

De (nog steeds) burgemeester Jan Spooren, met zijn college, moet zijn dossier nu herwerken, en met een aangepaste versie terug op de gemeenteraad komen.

Inzet van Tervuren Unie wordt beloond !

Dit is een overwinning voor het respect van de Tervuurse diversiteit (« Tervuren verrassend veelzijdig !») en nog breder een overwinning van de rechtstaat die in Tervuren al te vaak geschonden wordt door de NVA-meerderheid, met de wel erg stille medeplichtigheid van zijn partners Groen+ en CD&V.

Tervuren Unie zet zijn strijd voort als « ridder op het witte paard » in het gemeentelijk beleid, en zal zich blijven inzetten voor de verbetering van het « samenleven », voor het goed bestuur, voor de aanmoediging van integratie, om een gepast antwoord te vinden voor de uitdagingen van de transitie en voor de promotie van een maatschappelijk model waarbij zich iedereen welkom voelt in zijn gemeente.

Met Tervuren Unie is « iedereen Tervurenaar ».

(*) uit het besluit « Lokale besturen zijn niet bevoegd om het taalgebruik in gemeenten of provincies te regelen. (…) Bij afwezigheid van wettelijke regeling geldt de vrijheid van taalgebruik voor de particulier. Daarnaast moeten, krachtens het bij artikel 30 van de grondwet gehuldigde principe van de taalvrijheid, de taalwetten restrictief worden geïnterpreteerd. In de private sfeer is geen enkele beperking op de taalvrijheid toegelaten.(…) het is duidelijk dat artikel 24 van de concessieovereenkomsten een beperking inhoudt van het vrij gebruik van de taal in de private sfeer. (…) Dit houdt een schending in van artikel 30 van de grondwet”.

Mobiliteitsplan Tervuren: Gemeenteraad wordt uitgelachen

Mis en avant

Dinsdag avond (30 juni) werd het mobiliteitsplan voorgesteld. De gemeente heeft er 8 jaar op moeten wachten.
Na de voorstelling van het plan in commissie op 22 juni kregen de gemeenteraadsleden 8 dagen de tijd om het plan (goed voor 116 bladzijden!) in detail te kunnen bekijken en bestuderen.
Het plan begint met de woorden “mobiliteit gaat ieder van ons aan”. Dat was zowat het enige wat geen discussie veroorzaakte.
Tervuren Unie betreurt het gebrek aan participatie tijdens de opstelling van het plan: geen voorafgaande consultatie van de gemeenteraad, geen specifieke commissie over het ontwerp, geen ronde tafels bij de burgers, geen online mogelijkheid om vragen of suggesties te formuleren (zoals bvb in Wezembeek-Oppem wordt georganiseerd)…
Terwijl het plan het mobiliteitsbeleid voor de komende 10 jaar moet aansturen en het heel zware ingrepen voorstelt (doorbreken van de muur rond het park van Tervuren – een beschermd monument trouwens – , potentieel een nieuwe straat tussen de Jezus-Eiklaan en de Tervurenlaan, heraanleg van het Marktplein, enz.) krijgen de gemeenteraadsleden een “te nemen of te laten” plan voorgeschoteld.
Het voorstel van mobiliteitsplan werd zelfs vorige week reeds op de website van de gemeente gepubliceerd en naar de pers verstuurd, een week voor de eventuele goedkeuring dus! Het getuigt op zijn minst van weinig respect voor de gemeentelijke organen!
Goedkeuring kwam er gisteren toch, tijdens een marathon-gemeenteraad van meer dan 6 uur, na het verwerpen van een voorstel van Tervuren Unie om het punt uit te stellen, en met een stemming meerderheid NVA/Groen+/CD&V tegen oppositie Tervuren-Unie/Open Tervuren.
Is dit wat men met “goed bestuur” bedoelt? De meerderheid toont vooral weinig appetijt voor participatieve democratie. De rol van de gemeenteraad wordt miskend!

Ondanks de « lockdown » blijft Tervuren Unie een actieve rol spelen in de gemeenteraad: 6 punten toegevoegd aan de agenda van 31 maart 2020.

Mis en avant

Ondanks sterke druk van de gemeentelijke meerderheid (NV-A op kop) wilde Tervuren Unie bij de volgende gemeenteraadsvergadering (31 maart 2020) 6 punten toevoegen. Hoewel de gemeenteraad om voor de hand liggende redenen van volksgezondheid niet fysiek zal kunnen vergaderen, leek het ons dat bepaalde vragen die specifiek betrekking hadden op de Covid-19-crisis niet konden wachten op een toekomstige opheffing van de inperking. Concreet vragen we de gemeente Tervuren om meer te communiceren over de opgezette initiatieven, en dit in verschillende talen, om rekening te houden met de taalkundige diversiteit van de inwoners van Tervuren.

Hieronder staan onze concrete voorstellen:

Bijkomend agendapunt 01

Op voorstel van de Tervuren Unie fractie, die als intentie heeft een concreet voorstel op tafel te leggen dat nauwaansluit bij de positieve initiatieven die reeds door het gemeentebestuur genomen zijn.

Besluit:

Artikel 1: Het is wenselijk al de specifieke informatie rond de Coronatijden in Tervuren beter te bundelen en die beschikbaar te stellen via de reeds bestaande kwaliteitsvolle speciale site https://www.tervuren.be/coronavirus

Typische nuttige informatie waar nood aan is is o.a. :

•  Welke hulp is er beschikbaar voor de verschillende doelgroepen (gezinnen, ouderen, zorgpersoneel, verenigingen…?
• Welke winkels zijn er open?
• Welke hulp kunnen alle handelaren die open (moeten)blijven krijgen (bv. plexi schermen geplaatst door de gemeente…)?
• Hoe is het mogelijk warme maaltijden geleverd te krijgen via het Sociaal Huis etc.
• Het aangepast parkeerbeleid
• 

Deze informatie zou waarschijnlijk best aangebrachtworden onder de vorm van ‘Frequent gestelde vragen’ of ‘Vragen & antwoorden’ om de leesbaarheid dynamisch te houden en informatie snel en regelmatig te kunnen updaten.

Bijkomend agendapunt 02

Besluit:

Artikel 1: De huidige gemeentelijke informatiekanalen rond het coronavirus zijn vooral elektronisch: gemeentelijke website, mail nieuwsbrieven en Facebook.

Een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, een kwetsbare groep, is niet zo goed mee op digitaal vlak, en riskeert niet (doeltreffend) bereikt te worden…

Voorstel is om een speciale Corona nieuwsbrief op te stellen met een bundeling van alle sleutelinformatie en mogelijkheden tot hulp, en deze in alle brievenbussen van Tervuren en deelgemeenten uit te delen.

Artikel 2: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere concrete uitwerking van deze beslissing.

Bijkomend agendapunt 03

Artikel 1: Gezien de specifieke samenstelling van de bevolking en de nood om de profylactische maatregelen zo strikt mogelijk te doen naleven is het in deze crisissituatie wenselijk dat de gemeente ook oplossingen uitwerkt om de anderstalige inwoners beter te bereiken.

Dit kan bv. door het ter beschikking stellen van vertalingen van sleutelinformatie op de website, de Facebook pagina, mail nieuwsbrieven…

Ook op het welkomscherm van de gemeentelijke website kan de link naar de 4-talige federale site vertaald worden om de mensen aan te zetten door te klikken.

Bijlage:

In Limburg worden de coronamaatregelen in een tiental talen verspreid: iedereen moet goedgeïnformeerd zijn

De Limburgse mijngemeenten doen extra inspanningen om ook inwoners die het Nederlands niet goed beheersen toch goed te informeren over de coronamaatregelen. In Genk wordt zo bijvoorbeeld de Nederlandse tekst met maatregelen vertaald in een tiental andere talen.

Niet iedereen in de Limburgse mijngemeenten beheerst het Nederlands even goed en begrijpt wat de coronamaatregelen precies inhouden. De gemeentebesturen van Genk, Heusden-Zolder, Beringen, Maasmechelen en Houthalen-Helchteren doen daarom extra inspanningen om de informatie rond corona in alle gemeenschappen van hun gemeente zo goed mogelijk te verspreiden.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/19/alle-inwoners-goed-informeren-over-coronamaatregelen-nederlands/

Bijkomend agendapunt 04

Artikel 1: Ouderen (die moeilijk online zijn) en geïsoleerdepersonen persoonlijk laten opbellen door gemeentelijk personeel, om de kwaliteit van de informatie en confidentialiteit te verzekeren.

Voor personen die daarna telefonisch verder geholpen willen worden kunnen in een tweede fase vrijwilligers inspringen.

Bijlage:

Bierbeek belt alle 70-plussers om hulp aan te bieden

Heel wat informatie over het coronavirus en heel wat acties daarrond, vind je tegenwoordig op het internet. Sociale media staan er bol van, maar heel wat informatie geraakt niet tot bij oudere mensen. Online zijn ze vaak minder snel mee. Daarom is de gemeente Bierbeek nu al haar 70-plussers aan het opbellen, om te vragen of ze hulp kunnen aanbieden, maar ook gewoon voor een kleine babbel. Goed voor 1.600 telefoons.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200325_04902078

Borgerhout opent telefoonlijn “Zorg voor senioren”

Het Antwerpse district Borgerhout is gestart met een telefoonlijn « Zorg voor senioren », om de ouderen te helpen tijdens deze coronacrisis. Nogal wat mensen zoeken manieren om de senioren te helpen met bijvoorbeeld boodschappen of een babbeltje via telefoon. Via de telefoonlijn (03 338 17 73) kunnen vrijwilligers en senioren met elkaar in contact gebracht worden. Senioren uit Borgerhout kunnen van 10u tot 15u op deze lijn terecht met vragen. Een poule van vrijwilligers, jongeren van de jeugddienst en mensen uit de buurt, staan klaar om de senioren verder te helpen. Enkele bv’s ondersteunen het initatief

Bijkomend agendapunt 05

Artikel 1: Voor sociaal zwakkeren (in het bijzonder klanten van het Sociaal Huis) is het nodig dat de voedselpakketten van Voedselhulp Overijse nu ook in Tervuren zelf ter beschikking kunnen gesteld worden vermits zelf naar Overijse reizen met de bus of auto niet wenselijk is.

Gemeentelijke diensten staan in voor het afhalen en het ter beschikking stellen van de voedselpakketten tot in de deelgemeenten.

Bijkomend agendapunt 06

Artikel 1: In deze coronatijden is financiële ondersteuningvan de lokale handelaars en ondernemers nodig:

• ondersteuning van handelaars: kwijtschelding vergoedingen (markten, terrassen…) zolang er beperkingen gelden. Afstemming met RLE om positieve maatregelen voor te bereiden voor zodra de situatie uitklaart.
• voor concessiehouders van gemeentelijke infrastructuur: het kwijtschelden van de vergoedingen van de uitbaters zolang er beperkingen gelden
• 

Bijlage:

Gemeente maakt 250.000 euro vrij voor extra coronasteun aan getroffen ondernemers en verenigingen

De voorbije week zat het Zandhovens schepencollege meermaals samen om de situatie over het coronavirus op de voet te volgen. Zaterdag werden de uiteindelijke beslissingen genomen, die maandag nog afgetoetst werden met de administratie en de financiële dienst. Er wordt een kwart miljoen euro vrijgemaakt als extra steun voor de getroffen Zandhovenaars.

https://www.gva.be/cnt/dmf20200323_04899065/gemeente-maakt-250-000-euro-vrij-voor-extra-coronasteun-aan-getroffen-ondernemers-en-verenigingen

Mechelen ondersteunt handel en horeca

Het Mechels stadsbestuur schaft enkele taksen en betalingen van huurgeld af voor de duur van de anti-coronamaatregelen. Op die manier krijgen handel en horeca wat meer ademruimte.

Samen met Mechelen MeeMakenUnizo en Voka denkt het stadsbestuur al aan een actieplan voor handel en horeca zodat na de crisis meteen een doorstart kan worden gemaakt. De stad neemt steunmaatregelen en bekijkt hoe alles zo snel mogelijk weer op de rails kan worden gezet.

Het stadsbestuur heeft ook besloten het versturen van belastingaanslagen voor alle economische bedrijvigheid op te schorten. ‘Het is bemoedigend dat de handel en horeca uit alle hoeken steun of steunbetuigingen krijgen. Dat stemt me hoopvol voor de toekomst dat we er niet alleen voorstaan en dat we op hulp mogen rekenen. Het actieplan dat we samen met de stad opmaken moet het mogelijk maken om snel de draad weer op te pikken in het post-coronatijdperk. Intussen doe ik nog graag een warme oproep om onze lokale handelaars te blijven steunen. Je hoeft daarvoor niet fysiek naar Mechelen af te zakken, maar dat kan al door te surfen naar www.hamstereninmechelen.be‘, besluit Geert Milis, voorzitter van MechelenMeemaken.

https://weekend.knack.be/lifestyle/mode/mechelen-ondersteunt-handel-en-horeca/article-normal-1581511.html?_ga=2.101419714.2127282630.1585234104-1274172846.1571223460

Knokke-Heist maakt 4 miljoen euro vrij om tweedeverblijvers te bedanken met waardebon: “Steunen er ook onze lokale economie mee”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om de lokale economie een extra duw in de rug te geven en tegelijk de tweedeverblijvers te bedanken voor hun geduld. Per tweedeverblijfsadres wordt een waardebon gegeven van 200 euro aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020. Die bon kunnen ze besteden bij de lokale handelaars en horeca.

https://www.hln.be/in-de-buurt/knokke-heist/knokke-heist-maakt-4-miljoen-euro-vrij-om-tweedeverblijvers-te-bedanken-met-waardebon-steunen-er-ook-onze-lokale-economie-mee~a9b68075/

Reactie Tervuren Unie op de beleidsverklaring van de nieuwe meerderheid – 2018-2024

Mis en avant

Geachte voorzitter, Geachte burgemeester en schepenen, geachte collega’s raadsleden,

 

De kogel is door de kerk.  De nieuwe beleidsverklaring van de vernieuwde meerderheid is klaar. De naam was veelbelovend : Iedereen Tervurenaar.

Wij, Tervuren Unie, die pleiten voor een gastvrij Tervuren voor alle Tervurenaars, zijn nochtans diep teleurgesteld. Al hadden we het gevreesd…

Terwijl wij al jaren streven naar een harmonieuze samenleving van de verschillende taalgroepen en naar een bevordering van een open integratie, ontdekken wij de steeds grotere communautaire accenten van deze beleidsverklaring. We betreuren dit ten zeerste. Ondanks de algemene evolutie naar een pluralistische samenleving moeten we vaststellen dat het gemeentebestuur nog steeds niet inziet of aanvaardt dat Tervuren samengesteld is uit verschillende taalgemeenschappen, echter allemaal evenwaardige Tervurenaars. “iedereen Tervurenaar” is ONS motto. Onder die dekking heeft u de inhoud van “eigen volk eerst” geplakt. Dit is een zéér nefaste evolutie die het in principe aangename Tervuurse model in groot gevaar brengt.

 

 

Maar eerst willen wij een aantal positieve evoluties toejuichen : het hoofdstuk “Tervuren, leefbaar, groen en aantrekkelijk” bevat heel wat elementen die onze gemeente nog aantrekkelijker kunnen maken (de meeste stonden trouwens ook in ons programma) : gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, straten verfraaien, installatie van rustbanken, sluikstortcamera’s, – hier zouden we aan toevoegen : veiligheidscamera’s bij de fietsstallingen- bescherming van onroerend erfgoed, een langetermijnplanning voor het structurele onderhoud van de gebouwen, minder afval, kritische analyse van Interrand, pleiten voor de verbinding van tram 44 met tram 39 vinden we ook prima –hier willen we het college bedanken voor die duidelijke overname van dit punt uit ons programma, een erkenning van onze bijdrage aan het algemeen belang.

 

 

Die positive terugkopeling willen wij wat nuanceren :

 • U gaat onderzoeken welke instrumenten u kunt inzetten om wonen betaalbaarder te maken (p.18,§3) : goed, maar na 6 jaar aan de macht en 6 maanden voorbereiding, heeft u nog steeds geen idee kunnen uitwerken ?
 • U wilt de plannen voor Ring Oost steunen (p.21) : let op, we hebben vorige maand allemaal een motie goedgekeurd die niet echt in de richting van een volledige steun gaat !
 • Openbare werken (p.22) : op te nemen in uw plan : een lijst van alle voorziene werken en herstellingen van de wegen dringt zich op, we hebben het meermaals gevraagd
 • Geluidshinder vliegtuigen (p.25) : de paragraaf is er, maar we hopen op een echt proactieve houding

Globaal dus een aantal positieve evoluties, maar de meeste zullen wel wat kosten, dat betekent ook keuzes maken…

 

 

Een paar opmerkingen op het hoofdstuk : “Tervuren boeit en leeft”  :

U gaat de participatie van alle doelgroepen verhogen in het lokaal cultuurbeleid, om tot meer diversiteit te komen (p.30, § 2) : …  zijn anderstaligen hier bedoeld als een doelgroep? Dit is vraag 1.

Voor de ondersteuning van ondernemers stelt u een Centrummanager aan (p.35 §1): zeer goed. Dit stond ook op ons programma.

Wat de Invoering van een lokale munt betreft (p.35, §3) : dit is niet realistisch. De Tervuurse handelaars bieden een veel te kleine afzetmarkt voor een dergelijk initiatief, zonder te spreken van de administratieve kost om zoiets op te zetten.

 

Op het hoofdstuk “Tervuren, een warme plek voor iedereen” gaan we niet veel reageren, daar we niet principieel tegen die doelstellingen staan, die we geval per geval zullen ondersteunen. Een punt willen wij toch aanhalen : de kennis van meerdere talen bevorderen door middel van betaalbare cursussen (p.43) is een goed punt, nog beter is het om kosteloze alternatieven te onderzoeken : immersielessen, uitwisselingsprogamma’s…

 

 

Nu de meeste teleurstellende maatregelen : met het hoofdstuk “Tervuren : voor en met de burger” heeft u gewoon  het programma van de NVA overgenomen ! Dat twee partijen,–en schijnbaar volledig tegen hun eigen vermeende waarden- dit uiterst onverdraagzame programma van de NVA mee hebben kunnen ondersteunen tast onze politieke idealen zwaar aan. Toch vraagt Tervuren Unie enkel aandacht voor alle Tervurenaars en het respect van de vigerende wetten en decreten van ons land en ons gewest. Niets meer, niets minder. Na het “groene” hoofdstuk is het heel duidelijk dat Groen + zijn ziel aan de duivel heeft verkocht.

 

In de introductie : Vlaams, open en gastvrij : dit was idem dito 6 jaar geleden.

“de internationale dimensie zien we als een troef…” : concreet, welke invulling wordt hieraan gegeven ? Het is zeker de moeite waard om hierover grondig na te denken … In de beleidsverklaring hebben wij hier niets over teruggevonden…

 

Klantvriendelijk en efficiënt : uw voorstellen spreken elkaar tegen : meer digitaal en op afspraak werken zullen de toegankelijkheid van het gemeentepersoneel niet verbeteren, vooral voor mensen die moeite hebben met IT. Die maatregelen verhogen misschien de efficiëntie van de diensten, maar niet de klantvriendelijkheid. Voor de klantvriendelijkheid moet zowel worden gewerkt aan automatisatie als aan onthaal.

Communicatie en participatie “geen enkele inwoner valt daarbij uit de boot” schrijft u : wij zijn blij dit te horen. Gaan de Tervurenaars nu eindelijk belangrijke informatie in hun voertaal kunnen krijgen of moeten de Tervurenaars die het Nederlands niet machtig zijn toch uit de boot vallen ? Weet u dat het in veel gevallen perfect toegestaan is om u in het Frans of het Engels te richten tot een specifiek doelpubliek ? Uw leuze is hier weer zonder inhoud. Er zullen nog steeds mensen uit de boot vallen.

Verder spreekt u over “Inspraak in een vroeg stadium”: hopelijk blijft het hier niet bij woorden (om het voorbeeld van de Oppemstraat en de Allbertlaan niet opnieuw te moeten meemaken)

Met de sectie “Vlaams, open en gastvrij” bereiken we een hoogtepunt in onverdraagzaamheid en hypocrisie.

U begint in de introductie met de woorden : “Aandacht voor het Vlaams karakter, integratie en gemeenschapsvorming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners, verenigingen, EN HANDELAARS”!  Deze uitspraak is noch juist, noch nuttig, noch voordelig voor de handelaars. Wij herinneren u aan de grondwet die de vrijheid van taalgebruik in de handel voorziet. Artikel 30 van de Grondwet luidt als volgt : het gebruik van de in België gesproken talen is vrij, het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

U sluit de introductie af met de woorden : “Het beleid ter zake wordt bovendien gemaakt in samenspraak met anderstaligen” : goed, dat schreef u ook 6 jaar geleden in “bruggen bouwen”, zonder gevolg… Meent u dat Tervuren Unie een rol krijgt in die samenspraak ? Dit is vraag 2.

In onthaal en integratie (p.10,§1) :  “het Nederlandstalig karakter van de gemeente” dient vervangen te worden door “het Nederlandstalig karakter van de GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE” om conform de wet te zijn.  Indien u de mensen wenst te informeren over de talen in de gemeente zou u eerder moeten spreken van een meertalige gemeente die zich in Vlaanderen bevindt… Wij denken toch dat het nu voor iedereen duidelijk is dat er ook anderstalige Vlamingen bestaan, en die zijn in Tervuren geen uitzondering…

De kandidaten voor een woning…. moeten bereid zijn om Nederlands te leren (p.10, §5) : deze formele voorwaarde werkt stigmatiserend, en ligt aan de grens van wat wettelijk aanvaardbaar is. Voor ons mag u dat schrappen.

Verder (p.11 §3) voorziet U opnieuw sensibiliseringsacties naar de handelaars toe voor het gebruik van het Nederlands : ook dit is niet conform de taalvrijheid en de vrije handel. Is dit echt een win-win verhaal ? Welk voordeel kan een handelaar halen uit zijn eentaligheid? Hoe gaat u het commercieel centrum dynamiseren en aantrekkelijker maken voor de expats en toeristen?

Wat affichering, reclamefolders en mededelingen betreft (p.11 §4)  : opnieuw moeten we u eraan herinneren dat het gebruik van het Nederlands niet kan opgedrongen worden: in deze materies is de taalvrijheid volledig en zonder restricties van toepassing en dit werd meermaals bevestigd door de administratieve voogdij, de raad van state of het arbitragehof. Dergelijke stimulatie door het gemeentelijk gezag overschrijdt de grens van wat wettelijk toegestaan is, sommigen noemen dit intimidatie. Wij kunnen dergelijke praktijken enkel betreuren voor onze burgers en handelaars.

Wat de Tervuurse verenigingen betreft (p.11,§5) die verplicht zouden zijn om het Nederlands als voertaal te gebruiken om erkend te worden en subsidies te krijgen : is DAT open en gastvrij zijn ? Is werkelijk iedereen Tervurenaar ? Dit verenigingsleven is juist een fantastische gelegenheid om de verschillende taalgroepen bij elkaar te brengen. Dit onderwerp op zich verdient een hele discussie…. 6 jaar geleden zei al raadslid Valentin : “Met dergelijke maatregelen wordt een deel van de Tervuurse bevolking uitgesloten. Voor Tervuren Unie moet het voldoende zijn om het Nederlands te gebruiken als taal in de relatie met de administraties ». We betreuren diep uw visie terzake.

In “Hulpdiensten en noodplanning” (p.13 : laatste §) schrijft u : de hulpverleners die in Tervuren een interventie doen moeten het Nederlands machtig zijn : we begrijpen uiteraard uw standpunt, maar pleiten voor meertalige hulpverleners : mogen nu niet alle zieken en gewonden in eigen taal worden geholpen ?

Ten slotte bevat dit hoofdstuk enkele woorden over verantwoord financieel beleid (p.14). Goede principes (trouwens decretaal verplicht), maar we zien geen enkel woord over de torenhoge schuld van de gemeente en haar afbouw, niets over schuldbeleid….

 

 

Ter afronding laten we u weten dat wij, als Tervuren Unie, ons blijven inzetten voor een goed bestuur, een zuinig beleid en het welzijn van alle Tervurenaars. Wij staan in Tervuren, werkelijk, voor iedereen, dat is ons motto, maar we voelen ons ietwat alleen in die doelstelling.

Tervuren Unie laat 3 punten op de agenda van de gemeenteraad 30/04/2019 toevoegen

Mis en avant

Om de belangen van de inwoners van Tervuren te verdedigen, heeft Tervuren Unie 3 punten op de agenda van de volgende gemeenteraad (dinsdag 30/04 om 20.00 uur op het gemeentehuis) laten toevoegen:

 • Verduidelijking van heraanleg Diepestraat (Hoogvoorstwijk)
 • Verzoek aan de Schepen van mobiliteit om een openbare informatiesessie over het project « werken aan de Ring » ook in Tervuren te organiseren
 • Goedkeuring van een motie over het project « werken aan de Ring » op twee specifieke punten: Het afsluiten van de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan ter hoogte van het Vier-Armen kruispunt, en het autoverkeer komt op één rijstrook (ipv. twee) op de Tervurenlaan richting Brussel juist na het Vier-Armen kruispunt.

Kom gerust langs en steun ons in deze belangrijke discussies voor onze mobiliteit. De gemeenteraden zijn openbaar en dus toegankelijk voor iedereen!

Geoffroy de Schaetzen, Benoit Valentin, Serge Liesenborghs, Geoffroy de Visscher

Uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Mis en avant

De uitslagen van de gemeenteverkiezingen 2018 zijn nu gekend.

Dankzij uw stemmen behoudt Tervuren Unie haar 4 zetels in de gemeenteraad.

De N-VA van burgemeester Spooren is de grote winnaar van de verkiezingen. Ze gaat van 6 naar 9 zetels in de gemeenteraad en wordt de grootste partij. De tweede winnaar Groen+ (Groen in kartel met de sp.a) gaat van 5 naar 6 zetels.

Open Tervuren (voordien Open VLD en Groot Tervuren) verliest 3 zetels, CD&V verliest 1 zetel, terwijl Tervuren Unie haar 4 zetels behoudt.

Voor de vorming van de nieuwe meerderheid heeft N-VA de keuze. Zullen ze de huidige meerderheid met CD&V en Groen+ verlengen (19 zetels op 27) of zullen zij genoegen nemen met een coalitie met enkel Groen+ (15 zetels op 27) ?

Tervuren Unie heeft goed stand gehouden ondanks de benadering van de Franstalige kiezers door de traditionele partijen.

In principe zal Tervuren Unie haar constructieve rol in de oppositie blijven spelen, voor een beter beheer, meer inspraak van de burgers, en het welzijn van alle Tervurenaars.

Tervuren Unie dankt alle burgers die haar hun vertrouwen hebben gegeven en voor haar gestemd hebben.

Ons Programma 2018 is klaar!

Mis en avant

Tervuren Unie is heel trots op haar programma 2018. De kernploeg heeft hard gewerkt om voor de Tervurenars een constructief en dynamisch programma op te bouwen. Tervuren Unie wil alle Tervurenaars vertegenwoordigen, onafhankelijk van de richtlijnen van de traditionele partijen.

Onze kernwaarden:

 • De enige onafhankelijke lijst in Tervuren
 • Bevordering van culturele diversiteit
 • Efficiëntie en goed bestuur
 • Bereikbaarheid en dialoog met de burgers

Ontdek ons nieuw programma 2018 hier: http://www.tervuren-unie.be/nl/programma/

La Libre Belgique heeft vandaag een mooi artikel over Tervuren Unie gepubliceerd

Mis en avant

Het Franstalig dagblad La Libre Belgique heeft een interessant artikel over de fractie Tervuren Unie gepubliceerd (24/09/2018 pagina 4). Het artikel is een perfecte samenvatting van onze visie. Ons huidig OCMW raadslid en kandidaat (nummer 3) voor de volgende verkiezingen Serge Liesenborghs sprak voor Tervuren Unie.

Link naar het artikel op de website van La Libre: http://www.lalibre.be/regions/brabant/tervuren-unie-joue-la-carte-de-la-diversite-5ba7e78ecd70a16d8101fea1

Reactie van Tervuren Unie op het memorandum van de fietsersbond

Mis en avant

REACTIE OP HET MEMORANDUM VAN DE FIETSERSBOND

Zoals in 2012 publiceerde de Fietsersbond Tervuren een memorandum met 10 voorstellen om Tervuren “verkeersleefbaar” te maken. Zij gebruiken als titel “Fietsen vanzelfsprekend maken in Tervuren”.

Eerst en vooral, Tervuren Unie wil zich inzetten voor duurzame, veilige  en efficiënte mobiliteit, in het belang van alle Tervurenaars, waaronder de fietsers.  Tervuren Unie erkent de competenties van de Fietsersbond en vindt dat zij systematisch moeten betrokken worden bij de uitwerking van oplossingen in verband met mobiliteit.

Tervuren Unie vindt dit een unieke gelegenheid om grondig na te denken over de plaats die wij als burgers wensen te geven aan de fiets.  Deze doorlichting gebeurt  in een periode waar serieuze mobiliteitsproblemen zich hebben voorgedaan, in een lange periode van grondige werken aan de N3 en de Tervurenlaan, die juist door de plaatsing van een “fietssnelweg” gemotiveerd zijn.

Continuer la lecture

Toeristische documentatie in de drie landstalen – Waar zijn ze bang voor ?

Mis en avant

Tijdens de gemeenteraad van 26 september 2017 heeft de meerderheid voorgesteld om een toestemming te verlenen aan de vertaling van de toeristische documentatie in de drie landstalen. Gezond verstand noemen wij dit.
Maar neen, de oppositiepartijen Open VLD en GT (partij van vorig burgemeester) hebben hun akkoord geweigerd voor deze vanzelfsprekende toestemming. Moeten wij hieruit begrijpen dat de oude communautaire debatten terugkomen ?
En dit juist voor de gemeenteverkiezingen van 2018 ? Denken zij dat zij met acties tegen Franstaligen en anderstaligen stemmen kunnen aantrekken ?

Spijtig ! Wij dachten dat dergelijke denkpatronen verleden tijd waren.