Réaction de Tervuren Unie à la déclaration de politique communale 2019-2025

Geachte voorzitter, Geachte burgemeester en schepenen, geachte collega’s raadsleden,

 

De kogel is door de kerk.  De nieuwe beleidsverklaring van de vernieuwde meerderheid is klaar. De naam was veelbelovend : Iedereen Tervurenaar.

Wij, Tervuren Unie, die pleiten voor een gastvrij Tervuren voor alle Tervurenaars, zijn nochtans diep teleurgesteld. Al hadden we het gevreesd…

Terwijl wij al jaren streven naar een harmonieuze samenleving van de verschillende taalgroepen en naar een bevordering van een open integratie, ontdekken wij de steeds grotere communautaire accenten van deze beleidsverklaring. We betreuren dit ten zeerste. Ondanks de algemene evolutie naar een pluralistische samenleving moeten we vaststellen dat het gemeentebestuur nog steeds niet inziet of aanvaardt dat Tervuren samengesteld is uit verschillende taalgemeenschappen, echter allemaal evenwaardige Tervurenaars. “iedereen Tervurenaar” is ONS motto. Onder die dekking heeft u de inhoud van “eigen volk eerst” geplakt. Dit is een zéér nefaste evolutie die het in principe aangename Tervuurse model in groot gevaar brengt.

 

 

Maar eerst willen wij een aantal positieve evoluties toejuichen : het hoofdstuk “Tervuren, leefbaar, groen en aantrekkelijk” bevat heel wat elementen die onze gemeente nog aantrekkelijker kunnen maken (de meeste stonden trouwens ook in ons programma) : gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, straten verfraaien, installatie van rustbanken, sluikstortcamera’s, – hier zouden we aan toevoegen : veiligheidscamera’s bij de fietsstallingen- bescherming van onroerend erfgoed, een langetermijnplanning voor het structurele onderhoud van de gebouwen, minder afval, kritische analyse van Interrand, pleiten voor de verbinding van tram 44 met tram 39 vinden we ook prima –hier willen we het college bedanken voor die duidelijke overname van dit punt uit ons programma, een erkenning van onze bijdrage aan het algemeen belang.

 

 

Die positive terugkopeling willen wij wat nuanceren :

  • U gaat onderzoeken welke instrumenten u kunt inzetten om wonen betaalbaarder te maken (p.18,§3) : goed, maar na 6 jaar aan de macht en 6 maanden voorbereiding, heeft u nog steeds geen idee kunnen uitwerken ?
  • U wilt de plannen voor Ring Oost steunen (p.21) : let op, we hebben vorige maand allemaal een motie goedgekeurd die niet echt in de richting van een volledige steun gaat !
  • Openbare werken (p.22) : op te nemen in uw plan : een lijst van alle voorziene werken en herstellingen van de wegen dringt zich op, we hebben het meermaals gevraagd
  • Geluidshinder vliegtuigen (p.25) : de paragraaf is er, maar we hopen op een echt proactieve houding

Globaal dus een aantal positieve evoluties, maar de meeste zullen wel wat kosten, dat betekent ook keuzes maken…

 

 

Een paar opmerkingen op het hoofdstuk : “Tervuren boeit en leeft”  :

U gaat de participatie van alle doelgroepen verhogen in het lokaal cultuurbeleid, om tot meer diversiteit te komen (p.30, § 2) : …  zijn anderstaligen hier bedoeld als een doelgroep? Dit is vraag 1.

Voor de ondersteuning van ondernemers stelt u een Centrummanager aan (p.35 §1): zeer goed. Dit stond ook op ons programma.

Wat de Invoering van een lokale munt betreft (p.35, §3) : dit is niet realistisch. De Tervuurse handelaars bieden een veel te kleine afzetmarkt voor een dergelijk initiatief, zonder te spreken van de administratieve kost om zoiets op te zetten.

 

Op het hoofdstuk “Tervuren, een warme plek voor iedereen” gaan we niet veel reageren, daar we niet principieel tegen die doelstellingen staan, die we geval per geval zullen ondersteunen. Een punt willen wij toch aanhalen : de kennis van meerdere talen bevorderen door middel van betaalbare cursussen (p.43) is een goed punt, nog beter is het om kosteloze alternatieven te onderzoeken : immersielessen, uitwisselingsprogamma’s…

 

 

Nu de meeste teleurstellende maatregelen : met het hoofdstuk “Tervuren : voor en met de burger” heeft u gewoon  het programma van de NVA overgenomen ! Dat twee partijen,–en schijnbaar volledig tegen hun eigen vermeende waarden- dit uiterst onverdraagzame programma van de NVA mee hebben kunnen ondersteunen tast onze politieke idealen zwaar aan. Toch vraagt Tervuren Unie enkel aandacht voor alle Tervurenaars en het respect van de vigerende wetten en decreten van ons land en ons gewest. Niets meer, niets minder. Na het “groene” hoofdstuk is het heel duidelijk dat Groen + zijn ziel aan de duivel heeft verkocht.

 

In de introductie : Vlaams, open en gastvrij : dit was idem dito 6 jaar geleden.

“de internationale dimensie zien we als een troef…” : concreet, welke invulling wordt hieraan gegeven ? Het is zeker de moeite waard om hierover grondig na te denken … In de beleidsverklaring hebben wij hier niets over teruggevonden…

 

Klantvriendelijk en efficiënt : uw voorstellen spreken elkaar tegen : meer digitaal en op afspraak werken zullen de toegankelijkheid van het gemeentepersoneel niet verbeteren, vooral voor mensen die moeite hebben met IT. Die maatregelen verhogen misschien de efficiëntie van de diensten, maar niet de klantvriendelijkheid. Voor de klantvriendelijkheid moet zowel worden gewerkt aan automatisatie als aan onthaal.

Communicatie en participatie “geen enkele inwoner valt daarbij uit de boot” schrijft u : wij zijn blij dit te horen. Gaan de Tervurenaars nu eindelijk belangrijke informatie in hun voertaal kunnen krijgen of moeten de Tervurenaars die het Nederlands niet machtig zijn toch uit de boot vallen ? Weet u dat het in veel gevallen perfect toegestaan is om u in het Frans of het Engels te richten tot een specifiek doelpubliek ? Uw leuze is hier weer zonder inhoud. Er zullen nog steeds mensen uit de boot vallen.

Verder spreekt u over “Inspraak in een vroeg stadium”: hopelijk blijft het hier niet bij woorden (om het voorbeeld van de Oppemstraat en de Allbertlaan niet opnieuw te moeten meemaken)

Met de sectie “Vlaams, open en gastvrij” bereiken we een hoogtepunt in onverdraagzaamheid en hypocrisie.

U begint in de introductie met de woorden : “Aandacht voor het Vlaams karakter, integratie en gemeenschapsvorming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners, verenigingen, EN HANDELAARS”!  Deze uitspraak is noch juist, noch nuttig, noch voordelig voor de handelaars. Wij herinneren u aan de grondwet die de vrijheid van taalgebruik in de handel voorziet. Artikel 30 van de Grondwet luidt als volgt : het gebruik van de in België gesproken talen is vrij, het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

U sluit de introductie af met de woorden : “Het beleid ter zake wordt bovendien gemaakt in samenspraak met anderstaligen” : goed, dat schreef u ook 6 jaar geleden in “bruggen bouwen”, zonder gevolg… Meent u dat Tervuren Unie een rol krijgt in die samenspraak ? Dit is vraag 2.

In onthaal en integratie (p.10,§1) :  “het Nederlandstalig karakter van de gemeente” dient vervangen te worden door “het Nederlandstalig karakter van de GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE” om conform de wet te zijn.  Indien u de mensen wenst te informeren over de talen in de gemeente zou u eerder moeten spreken van een meertalige gemeente die zich in Vlaanderen bevindt… Wij denken toch dat het nu voor iedereen duidelijk is dat er ook anderstalige Vlamingen bestaan, en die zijn in Tervuren geen uitzondering…

De kandidaten voor een woning…. moeten bereid zijn om Nederlands te leren (p.10, §5) : deze formele voorwaarde werkt stigmatiserend, en ligt aan de grens van wat wettelijk aanvaardbaar is. Voor ons mag u dat schrappen.

Verder (p.11 §3) voorziet U opnieuw sensibiliseringsacties naar de handelaars toe voor het gebruik van het Nederlands : ook dit is niet conform de taalvrijheid en de vrije handel. Is dit echt een win-win verhaal ? Welk voordeel kan een handelaar halen uit zijn eentaligheid? Hoe gaat u het commercieel centrum dynamiseren en aantrekkelijker maken voor de expats en toeristen?

Wat affichering, reclamefolders en mededelingen betreft (p.11 §4)  : opnieuw moeten we u eraan herinneren dat het gebruik van het Nederlands niet kan opgedrongen worden: in deze materies is de taalvrijheid volledig en zonder restricties van toepassing en dit werd meermaals bevestigd door de administratieve voogdij, de raad van state of het arbitragehof. Dergelijke stimulatie door het gemeentelijk gezag overschrijdt de grens van wat wettelijk toegestaan is, sommigen noemen dit intimidatie. Wij kunnen dergelijke praktijken enkel betreuren voor onze burgers en handelaars.

Wat de Tervuurse verenigingen betreft (p.11,§5) die verplicht zouden zijn om het Nederlands als voertaal te gebruiken om erkend te worden en subsidies te krijgen : is DAT open en gastvrij zijn ? Is werkelijk iedereen Tervurenaar ? Dit verenigingsleven is juist een fantastische gelegenheid om de verschillende taalgroepen bij elkaar te brengen. Dit onderwerp op zich verdient een hele discussie…. 6 jaar geleden zei al raadslid Valentin : “Met dergelijke maatregelen wordt een deel van de Tervuurse bevolking uitgesloten. Voor Tervuren Unie moet het voldoende zijn om het Nederlands te gebruiken als taal in de relatie met de administraties ». We betreuren diep uw visie terzake.

In “Hulpdiensten en noodplanning” (p.13 : laatste §) schrijft u : de hulpverleners die in Tervuren een interventie doen moeten het Nederlands machtig zijn : we begrijpen uiteraard uw standpunt, maar pleiten voor meertalige hulpverleners : mogen nu niet alle zieken en gewonden in eigen taal worden geholpen ?

Ten slotte bevat dit hoofdstuk enkele woorden over verantwoord financieel beleid (p.14). Goede principes (trouwens decretaal verplicht), maar we zien geen enkel woord over de torenhoge schuld van de gemeente en haar afbouw, niets over schuldbeleid….

 

Ter afronding laten we u weten dat wij, als Tervuren Unie, ons blijven inzetten voor een goed bestuur, een zuinig beleid en het welzijn van alle Tervurenaars. Wij staan in Tervuren, werkelijk, voor iedereen, dat is ons motto, maar we voelen ons ietwat alleen in die doelstelling.