Tervuren Unie

Wie zijn we ?

Wie zijn we ?

TERVUREN UNIE is een lijst voor en door burgers die de principes onafhankelijkheid, democratie, goed bestuur en nabijheid willen dragen in de politieke organen van Tervuren. Onze lijst telt momenteel 4 gemeenteraadsleden, 1 OCMW-raadslid, 1 adviseur/ raadslid in de politiezone Voer & Dijle, twee bestuurders bij Bexit en vertegenwoordigers in de gespecialiseerde commissies. Zij voert een actief en constructief oppositiebeleid en is tevens bereid deel te nemen aan de meerderheid.

Wat zijn de verwezenlijkingen van Tervuren Unie? Tijdens de laatste 5 jaar (en daarvoor) was Tervuren Unie goed voor 90% van de interpellaties tijdens de gemeenteraden en was zij de enige oppositiepartij die alle zittingen van de commissies heeft bijgewoond.

Tervuren Unie heeft talrijke vragen, die het dagelijks leven van de burgers aanbelangen, aangekaart (werken N3, eenrichtingsverkeer Albertlaan, openbaar vervoer, geluidsoverlast, bouwvergunningen, enz.).

Onafhankelijkheid

Tervuren Unie brengt mannen en vrouwen samen die in Tervuren wonen, die er volledig ingeburgerd zijn en die hun steentje willen bijdragen aan het bestuur van de gemeente. Tervuren Unie is volledig onafhankelijk van enig andere politieke partij of lijst, wordt door geen enkele partij gefinancierd, heeft geen enkele band met partijen van andere gemeenten. Tervuren Unie zet zich enkel en alleen in ten gunste van de bewoners van Tervuren en verdedigt haar waarden in alle domeinen waarvoor de gemeente bevoegd is.

Tervuren Unie is in Tervuren de enige volledig onafhankelijke lijst

Ons beleid wordt in Tervuren uitgestippeld en wordt niet aangestuurd vanuit Brussel of Antwerpen…

Respect and living together

Tervuren Unie is the list testifying to the current diversity of the municipal population. It wants to reproduce at the political level the natural and spontaneous “living together” which characterizes relations between citizens, in mutual respect, in particular with regard to the usual languages ​​of communication.

The municipality of Tervuren is located in the Flemish Region, and Dutch is the language used in administrative matters.

Outside of this framework, Tervuren Unie defends freedom and the possibility for everyone to live and develop socially in their culture and language. Tervuren Unie defends equal treatment of cultural, social and sports associations, youth movements, as well as in matters of social policy, access to housing, childcare, etc.

« Tervuren verrassend veelzijdig »

This is the slogan of the municipality but Tervuren Unie gives substance to this principle for the benefit of EVERYBODY! Our logo with colored dots wants to underline this diversity.

Respect en samen-leven

Tervuren Unie is de lijst die vorm geeft aan de huidige diversiteit van de gemeentelijke bevolking. Zij wenst op politiek vlak het natuurlijk en spontaan “samenleven” te dragen dat de relaties tussen burgers kenmerkt, met wederzijds respect, ook wat betreft de gebruikelijke voertalen van de Tervuurse bevolking.

Tervuren ligt in het Vlaams Gewest, het Nederlands is er de voertaal in bestuurszaken.

Daarbuiten verdedigt Tervuren Unie eenieders vrijheid en mogelijkheid om zich in zijn eigen cultuur en taal te ontplooien. Tervuren Unie streeft naar een gelijke behandeling van alle socio-culturele en sportieve verenigingen, jeugdbewegingen, ook op het vlak van het sociaal beleid, de toegang tot huisvesting, kinderopvang, e.d.

Tervuren verrassend veelzijdig »

Deze leuze van de gemeente wordt door Tervuren Unie werkelijk ingevuld, ten voordele van alle inwoners. Ons logo met verschillende kleuraccenten wil deze veelzijdigheid benadrukken.

Goed bestuur en goed beheer

Tervuren Unie is trots op haar gemeente en waakt over het financieel evenwicht. De buitensporige schuldenlast van de gemeente schuift de gevolgen van de huidige uitgaven door naar de volgende generaties.

Tervuren Unie streeft naar een beheer “als goede huisvader”, met bijzondere aandacht voor de naleving van de procedures en principes van goed bestuur.

Tervuren Unie wil er ook over waken dat noodzakelijke investeringen ten goede komen aan alle burgers, vandaag en morgen, en dat de inwoners voldoende geïnformeerd worden over de genomen beslissingen. Binnen de gemeentelijke instellingen gaat Tervuren Unie constructief en waakzaam tewerk en dit wordt alom erkend.

GOED BESTUUR: Tervuren Unie staat er borg voor!

Nabijheid : Tervuren Unie brengt gemeentebestuur en burgers dichter bij elkaar

Tervuren Unie bepaalt zelf haar richtlijnen en wordt door geen partij beïnvloed. Zij brengt rechtstreeks de wensen over van de burgers die op haar vertrouwen

Ons programma voor de periode 2018-2024 dekt alle aspecten van het dagelijks leven (mobiliteit, opvang van ouderen, onderwijs, belastingen), met aandacht voor eenieders bezorgdheden. Onze verkozenen zetten zich in voor allen!

TERVUREN UNIE : POUR TOUS – VOOR IEDEREEN

Tervuren Unie is DE lijst die dit waarmaakt.

Doe mee, ondersteun ons : ons project is ook het uwe!